Izolacja wentylacji: Dlaczego jest tak ważna?

Wentylacja odgrywa kluczową rolę w zapewnianiu zdrowego i komfortowego środowiska wewnątrz budynków. Zapewnia wymianę powietrza, usuwa zanieczyszczenia i utrzymuje odpowiedni poziom wilgotności. Jednakże, często bagatelizuje się znaczenie izolacji wentylacji, która odgrywa istotną rolę w optymalnym działaniu systemu wentylacyjnego. Dlaczego więc izolacja wentylacji jest tak ważna?

  

1. Minimalizuje straty ciepła

Po pierwsze, izolacja wentylacji zapobiega stratom ciepła. W szczelnie izolowanym systemie wentylacyjnym unikamy niekontrolowanego wycieku ciepła, co przyczynia się do oszczędności energii. Odpowiednia izolacja chroni przed utratą ciepła w chłodniejszych miesiącach i utrzymaniem go na zewnątrz w gorące dni, co przekłada się na niższe rachunki za ogrzewanie i chłodzenie.

  

2. Zapobiega kondensacji

Po drugie, izolacja wentylacji minimalizuje kondensację. W skutecznie izolowanym systemie wentylacyjnym zapobiega się kondensacji wilgoci na powierzchniach wewnętrznych. Kondensacja może prowadzić do powstawania pleśni, grzybów i innych problemów zdrowotnych, a także powodować uszkodzenia budynku. Izolacja chroni przed tymi niekorzystnymi skutkami i utrzymuje wilgoć w odpowiednich granicach.

  

3. Redukcja hałasu

Po trzecie, izolacja wentylacji minimalizuje hałas. Dobrej jakości izolacja zapobiega przenikaniu dźwięków z zewnątrz i zmniejsza hałas generowany przez sam system wentylacyjny. Odpowiednio izolowany system zapewnia spokojne i komfortowe środowisko, co ma szczególne znaczenie w miejscach, takich jak szpitale, biura czy szkoły.

  

4. Wspiera efektywność systemu

Wreszcie, izolacja wentylacji wpływa na efektywność systemu. Zredukowanie strat ciepła, minimalizacja kondensacji i hałasu przekładają się na lepsze funkcjonowanie systemu wentylacyjnego. Optymalnie działający system zużywa mniej energii, jest bardziej wydajny i dłużej służy.

Podsumowując, izolacja wentylacji jest niezwykle istotna dla prawidłowego działania systemu wentylacji. Chroni przed stratami ciepła, kondensacją, hałasem oraz wpływa na efektywność. Inwestycja w odpowiednią izolację przynosi korzyści finansowe, zdrowotne i komfortowe. Dlatego warto zadbać o właściwą izolację wentylacji i dbać o jakość powietrza we wnętrzach naszych budynków.

Zdjęcie- przykład realizacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła wyk. passivo na poddaszu nieogrzewanym. Izolacja 50mm

  

Jak dobrać grubość izolacji wentylacji?

Grubość izolacji zależy od różnych czynników, takich jak rodzaj budynku, klimat, rodzaj systemu wentylacyjnego itp. Ogólnie, im większa różnica temperatur między otoczeniem, a transportowanym powietrzem, tym grubsza izolacja powinna być zastosowana. Warto również uwzględnić poziom wilgotności, aby zapobiec kondensacji. Zwyczajowo w przestrzeniach ocieplonych i ogrzewanych stosuje się izolację 20, 30mm, a w przestrzeniach nieogrzewanych i nieocieplonych min. grubość izolacji powinna wynosić 50mm. Przy możliwych wysokich stratach ciepła, tj. instalacjach prowadzonych na zewnątrz budynków stosuje się nawet izolacje o grubościach 80, 100mm.


W odpowiednio uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość rozważenia prowadzenia przewodów wentylacyjnych bez izolacji. Ważne jest, aby taka decyzja nie miała negatywnego wpływu na utratę ciepła ani powstawanie skroplin. Nasi specjaliści z firmy Passivo chętnie służą pomocą w takich sytuacjach, oferując fachową wiedzę i doradztwo. Możemy zapewnić solidne wsparcie w podejmowaniu właściwych decyzji dotyczących wentylacji w Państwa budynku.

   

Przeczytaj również:

Rekuperacja na rurach spiro czy flex?

Odwiedź nasz profil na facebooku gdzie udostępniamy nasze realizacje.

Program Czyste Powietrze Plus

Rząd wprowadził nowy programu: Czyste Powietrze Plus. Do 79 000 PLN dofinansowania, a pieniądze jeszcze przed rozpoczęciem remontu. Wnioski od 15.07.22!

 

Minister Anna Moskwa ogłosiła nowy, ogólnopolski program dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, którzy wciąż mają stare piece węglowe. Jest to program Czyste Powietrze Plus o zakładanym budżecie 1,8 mld PLN.

 

Program Czyste Powietrze Plus – jakie zasady?

 

W programie Czyste Powietrze, pieniądze otrzymuje się do 30 dni po zakończeniu Inwestycji i przekazaniu wniosku z odpowiednimi dokumentami. Natomiast w programie Czyste Powietrze Plus z prefinansowaniem wypłata części pieniędzy następuje jeszcze przed rozpoczęciem prac remontowych. Z wyprzedzeniem będzie można otrzymać do 50 proc. maksymalnej możliwej kwoty dotacji. Dodatkowo zwiększono kwoty dofinansowań do aż 79 000 PLN.  

 

 • Prefinansowanie obejmuje wypłatę:
  *zaliczki – maksymalnie do wysokości 50 % przyznanej dotacji przypadającej na dany zakres przedsięwzięcia zawarty w danej umowie beneficjenta z wykonawcą, przy czym suma wszystkich wypłaconych zaliczek nie może przekroczyć 50 % maksymalnej kwoty dotacji na realizację przedsięwzięcia wynikającej z wniosku o dofinansowanie,
  *pozostałej części dofinansowania przypadającego na dany zakres przedsięwzięcia zawarty w danej umowie/ umowach beneficjenta z wykonawcą, po zrealizowaniu zakresu tej umowy i złożeniu przez Beneficjenta wniosku.
 • Kwota dotacji w formie zaliczki zostanie wypłacona bezpośrednio na rachunek wykonawcy w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie wcześniej niż 14 dni przed datą rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy beneficjenta z wykonawcą.

 

Po złożeniu wniosku, rozpatrzenie nie powinno trwać dłużej niż 14 dni. Kolejne 14 dni zajmie wpłacenie transzy zaliczkowej – bezpośrednio na konto wykonawcy, jako część ustalonego wynagrodzenia. W ramach inwestycji można będzie podpisać umowy z 3 wykonawcami. Mogą one zostać dostarczone na etapie uzupełniania wniosku, na co wnioskodawca będzie miał 10 dni roboczych.

 

Po zakończeniu prac właściciel domu jednorodzinnego składa końcowy wniosek o płatność. Wniosek powinien zawierać ostateczną fakturę, protokół odbioru, który będzie dokumentował wykonanie całości prac oraz potwierdzenie uregulowania wkładu własnego przez beneficjanta. Rozpatrzenie tegoż wniosku o płatność przez właściwy terytorialnie WFOŚiG powinno nastąpić w ciągu 30 dni od daty złożenia dokumentów. Wraz z wypłatą pozostałych pieniędzy z dotacji.

 

Beneficjenci programu Czyste powietrze z prefinansowaniem

Co ważne z prefinansowania mogą skorzystać beneficjenci uprawnieni do podwyższonego oraz najwyższego poziomu dofinansowania zgodnie kolejno z drugą i trzecią częścią programu. Tj. poniżej:

Beneficjenci uprawnieni do PODWYŻSZONEGO dofinansowania z prefinansowaniem:

1. Beneficjenci to osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki:

1) są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;
2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
a) 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

2. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Beneficjenci uprawnieni do najwyższego dofinansowania z prefinansowaniem:

1. Beneficjenci to osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki:

1) są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;

2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

a) 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

b) 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

lub ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany (zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie).

2. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Beneficjenci uprawnieni do podstawowego dofinansowania:

Grupa beneficjentów zgodnie z programem podstawowym części pierwszej pozostaje bez zmian, tj.

 • Beneficjenci to osoby fizyczne, będące właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł.

W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł, dochody sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 100 000 zł.

TEJ GRUPIE PREFINANSOWANIE SIĘ NIE NALEŻY.

Jaki poziom dofinansowania przysługuje Tobie, sprawdź w kalkulatorze dotacji programu Czyste powietrze

Program Czyste Powietrze Plus – jak złożyć wniosek?

 

Dla uproszczenia i przyspieszenia procedury, wnioski będzie można składać wyłącznie za pośrednictwem generatora wniosków NFOŚiGW (GWD).

https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze

 

Istnieje kilka ścieżek podpisania wniosku:

 • elektronicznym profilem zaufanym;
 • wydruk wniosku z NFOŚiGW i nadesłanie pocztą;
 • przekazanie za pośrednictwem punktu informacyjno-konsultacyjnego w gminie;

Formularz wniosku o dofinansowanie zostanie poszerzony o dodatkowe warunki związane z prefinansowaniem, jeśli wnioskodawca zadeklaruje chęć skorzystania z niego.

 

Skontaktuj się z nami w celu wyceny dostawy i montażu pomp ciepła, fotowoltaiki i rekuperacji w ramach programu Czyste Powietrze Plus. W naszej ofercie komplementarnie pomożemy złożyć Ci wniosek. Będziemy również monitorować uzyskanie dotacji, tak, abyś nie musiał się o to martwić!

 

 

Program Czyste Powietrze – przypominamy zasady

 

Wg programu Czyste Powietrze – program priorytetowy – wersja obowiązująca od 25 stycznia 2022

Program jest dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Na co?

Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy. Ponadto przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Ile?

Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania

i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania i 69 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania.

 

Program Czyste Powietrze – intensywność dofinansowania

 

Do 45% kosztów kwalifikowalnych (max 25 000) za wymianę źródła ciepła na pompę ciepła, 30 000 na pompę ciepła z fotowoltaiką/rekuperacją, do 10 000 za instalację rekuperacji bez wymiany źródła ciepła. Skontaktuj się z nami! Abyśmy za darmo wykonali Ci wycenę i przeprowadzili przez proces otrzymania dofinansowania na pompy ciepła, fotowoltaikę i rekuperację.

 

Poniżej całościowa lista kosztów kwalifikowalnych programu:

 

1) do 100% faktycznie poniesionych kosztów audytu energetycznego,

2) do 50% faktycznie poniesionych kosztów podłączenia do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem,  

3) do 50% faktycznie poniesionych kosztów zakupu i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej,

4) do 45% faktycznie poniesionych kosztów zakupu i montażu pompy ciepła typu powietrze-woda oraz gruntowej pompy ciepła, o podwyższonej klasie efektywności energetycznej (minimum A++) do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (dalej cwu),

5) do 45% faktycznie poniesionych kosztów zakupu i montażu kotła na pellet drzewny o obniżonej emisyjności cząstek stałych o wartości ≤ 20 mg/m3 ,

6) do 45% faktycznie poniesionych kosztów zakupu i montażu kotłowni gazowej,

7) do 30% faktycznie poniesionych kosztów na pozostałe pozycje Załącznika nr 2 do Programu,

 

 

Lecz w każdym przypadku nie więcej niż wskazano w poniższej tabeli:

[Rodzaje przedsięwzięć oraz maksymalna kwota dotacji]

 

 

Maksymalne kwoty dotacji opisane w powyższej tabeli nie sumują się oraz ustalone są dla istniejącego12 budynku/lokalu mieszkalnego. (Do dofinansowania nie kwalifikuje się kosztów poniesionych przed oddaniem do użytkowania budynku/lokalu mieszkalnego).

Rekuperacja na rurach spiro czy flex?

Z poniższego artykułu dowiesz się czym cechuje się rekuperacja na tradycyjnych sztywnych rurach typu spiro, a czym rekuperacja na elastycznych rurach flex.

Dowiesz się na co zwrócić uwagę, aby dokonać świadomego wyboru systemu, poznasz ich wady oraz zalety.

 

Rekuperacja na rurach Spiro

 

Tradycyjne kanały wentylacyjne wykonane są z ocynkowanej stali. Ze względu na swoją budowę, nazywane są kanałami spiro (zawijane z taśmy stalowej, tworzy charakterystyczny spiralny wzór).

Cechują się wysoką wytrzymałością oraz odpornością na czynniki mechaniczne, a także małymi oporami przepływu. Dodatkową zaletą jest możliwość czyszczenia kanałów, którą zaleca się po ok. 7-8 latach korzystania z instalacji. Kanały wykonane ze stali są niepalne, co jest ich główną zaletą i w niektórych obiektach kanały ze stali są wymogiem z uwagi na ochronę przeciwpożarową. Instalacja wykonana na rurach sztywnych spiro jest zazwyczaj tańsza niż wykonana na rurach flex, głównie z uwagi na ilość potrzebnego materiału. Rur spiro potrzebujemy zazwyczaj 3-4 krotnie mniej (licząc metry instalacji).

 

Prawidłowa i długowieczna instalacja na rurach sztywnych wymaga jednak starannego wyboru materiałów oraz wykonania instalacji.

 

Pierwszym ważnym czynnikiem jest wykonanie projektu i co ważniejsze, podążanie za nim w momencie wykonywania instalacji. Takie podejście będzie kluczowe aby utrzymać prawidłowe parametry instalacji, dzięki czemu nie będzie ona hałasować podczas użytkowania. W przypadku systemu na rurach spiro zalecamy wykonanie projektu przez wykwalifikowanego projektanta. Jeżeli jesteś zainteresowany ofertą na projekt zapraszamy TUTAJ.

 

Na pozór tak samo wyglądające systemy wentylacji stalowej mogą znacznie różnić się jakością, dlatego starannie dobierz dostawcę materiałów.

 

Na co zwrócić uwagę?

 

 • Jakość stali

Produkty do wentylacji stalowej są produkowane najczęściej z blachy stalowej nr 1.0226. Stal tą obustronnie pokrywa się powłoką cynku.

 

Najważniejszym parametrem przemawiającym za jakością produktu jest grubość warstwy wspomnianego cynku. To ona odpowiada za trwałość materiału (antykorozyjność) i w konsekwencji żywotność instalacji.

 

Jeżeli nie chcesz wymieniać instalacji co kilka lat, używaj tylko i wyłącznie produktów wykonanych ze stali z oznaczeniem Z275- oznacza to masę ocynku w ilości 275g/m2 blachy.

 

Na rynku jest niestety wielu producentów używających gorszej jakości stali z uwagi na redukcję kosztów. Zdarza się, że grubość warstwy ocynku do nawet 100 g/m2, co zmniejsza żywotność instalacji około 2,5 krotnie!

 

Dostawcy często nie informują o tym parametrze, więc upewnij się, że kupujesz produkt najwyższej jakości. Niestety nie można wykryć tego gołym okiem, więc przed kupnem poproś o kartę materiałową lub deklarację producenta.

 

 • Grubość stali

Drugim ważnym parametrem jest grubość stali jaką stosuje się do produkcji elementów systemu. Im grubsza stal, tym produkt bardziej wytrzymały mechanicznie na uszkodzenia. Wybieraj produkty o minimalnej grubości 0,5mm dla średnic od DN75 mm.

 

 • Klasa szczelności

W przypadku kanałów i kształtek okrągłych badania szczelności systemów wentylacyjnych przeprowadza się na podstawie normy PN-EN 12237:2005. Wyróżnia ona 4 klasy produktów: A, B, C oraz D. Przy czym klasa A oznacza najmniejszą szczelność, a D- najwyższą szczelność systemu. Informacje o klasie szczelności powinny być zawarte w dokumentacji technicznej instalacji wentylacyjnej.

 

W Polsce najczęściej stosuje się przewody o klasie szczelności B, niemniej jednak zgodnie z wymaganiami Norm Europejskich, coraz częściej stosuje się przewody o klasach szczelności C i D.

 

W systemach rekuperacji szczelność systemu jest niezmiernie ważna.

Dlaczego powinniśmy wybierać produkty o klasie najwyższej klasie szczelności D lub C?

 

 • Nieszczelność instalacji wpływa na wzrost kosztów użytkowania.
 • Nieszczelności przyczyniają się do zwiększenia strumienia powietrza (wentylatory nawiewają więcej niż powinny), przez co zwiększa się koszt zużycia przez nie energii. Zwiększają się też koszty obróbki powietrza (ogrzewanie chłodzenie), z uwagi na straty uzdatnionego powietrza podczas transportu.
 • Nieszczelność wpływa na spadek efektywności odzysku ciepła i wilgoci,
 • Nieszczelności mogą doprowadzić do przedostania się do instalacji zabrudzeń i konsekwencji zanieczyszczenie powietrza dostarczanego do pomieszczeń,
 • W systemach regulowanych przez czujniki, nieszczelność przewodów uniemożliwia precyzyjne ustawienie temperatury i/lub wielkości strumienia powietrza.
 • W wyniku nieszczelności systemu nie można precyzyjnie zbilansować ciśnienia w instalacji, z uwagi na zaburzenie poziomu ciśnień w instalacji nawiewnej i wywiewnej (inne niż projektowane).

 

Przyczyny nieszczelności mogą wystąpić na etapie projektowania, wyboru materiałów i/lub montażu.

Sprawdź naszą ofertę na wykonanie instalacji rekuperacji.

 
Produkty z uszczelkami czy bez?

 

Jeżeli jesteś przekonany, że chciałbyś mieć system w najwyższej klasie szczelności „D”, Przy wyborze systemu wentylacji należy zwrócić uwagę, aby wybierać produkty z uszczelką. Poproś również producenta o certyfikat lub deklarację szczelności. Nie każdy produkt z uszczelką spełnia bowiem tą klasę. Ważna jest staranność wykonania oraz dodatkowe uszczelnienia podczas procesu produkcji.

 

Bardzo ważnym elementem decydującym o szczelności produktu jest sposób jego wykonania, a w szczególności technologia montażu uszczelki. Uszczelkę należy przytwierdzać do kształtek mechanicznie, użycie kleju może okazać się niewystarczające. Technologia szczelnego zagięcia blachy gwarantuje, że uszczelka nie zmieni położenia w czasie łączenia elementów instalacji. Dodatkowo chroni montażystę przed skaleczeniem z uwagi na wyoblony rant.

Używanie tego typu produktów skraca czas montażu- nie ma potrzeby stosowania klejów czy uszczelniaczy, a instalację można składać w każdych warunkach klimatycznych.

 

Sprawdź system passivo professional oparty na produktach w klasie szczelności D z uszczelkami przytwierdzonymi mechanicznie. Uszczelki wykonane z gumy EPDM są odporne na zmiany temperatury oraz kontakt z chropowatą powierzchnią elementów instalacji. Odpowiednie dopasowanie średnic umożliwia łatwy montaż, przy jednoczesnym zachowaniu klasy szczelności „D”.

 

Kiedy zdecydować się na instalację z rur spiro?

 

Bardzo często o wyborze rodzaju instalacji decyduje miejsce. Ze względu na stosunkowo duże średnice kanałów stalowych taka wentylacji skutkuje wprawdzie większym miejscowym obniżeniem sufitów podwieszanych, ale powierzchniowo zajmuje mniej miejsca niż bardziej rozbudowany system kanałów flex. Montując rury spiro należy również pamiętać o zaizolowaniu ich, np. wełną mineralną. Przy instalacji stalowej należy również uwzględnić:

 

 • właściwą dla danego odcinka instalacji średnicę kanałów wentylacyjnych
 • odpowiednie (zgodne z projektem) prowadzone trasy kanałów
 • szczegółowo zaplanowaną kolejność odejść pod punkty nawiewne i wywiewne oraz ich średnice
 • stabilne mocowanie instalacji

 

Plusy i minusy wentylacji opartej na rurach stalowych typu Spiro:

 

+Trwałość na lata

+Proste serwisowanie i czyszczenie

+Odporność ogniowa

+Dobre warunki przepływu powietrza

 

Większe średnice rur, przez co mogą zabierać więcej miejsca

Wykonanie prawidłowej instalacji wymaga fachowej wiedzy projektowej oraz wykonawczej

Rury spiro powinny zostać zaizolowane termicznie na całej długości

 

Rekuperacja na rurach flex

 

Coraz częściej miejsce sztywnych kanałów wykonanych z metalu, zajmują miękkie kanały, tzw. flex. Ten rodzaj kanałów wykonany jest z wytrzymałego tworzywa PE-HD.

 

Kanały typu flex bardzo dobrze sprawdzają się w budynkach mieszkalnych. Dzięki małym średnicom przewodów można je z łatwością ukryć w stropie. Kanały są elastyczne, dlatego można poprowadzić je praktycznie pod każdym kątem. Dużą zaletą systemów rozdzielczych typu flex jest ich łatwy montaż, instalację można wykonać bez specjalistycznego sprzętu. Kanały typu flex lepiej tłumią hałas związany z przepływem powietrza więc regulacja akustyczna instalacji jest dla instalatora łatwiejsza.

 

Przewody passivo rekuflex posiadają specjalną wewnętrzną powłokę z jonów srebra – tworzy ona skuteczną ochronę antybakteryjną oraz działa antystatycznie.

 

Nie istnieje jednak materiał, który obyłby się bez żadnych wad. Do głównych minusów systemów z PE, jest to, że nie możemy ich zaliczyć do materiałów niepalnych, co w przypadku niektórych budynków wyklucza ich zastosowanie.

 

System Passivo Flex proponuje pośrednie rozwiązanie rur wykonanych z PE-HD wraz ze skrzynkami wykonanymi ze stali ocynkowanej, które w przypadku incydentu z ogniem pozwolą ograniczyć niebezpieczeństwo przeniesienia się ognia na dalsze części instalacji.

 

Stal jest materiałem niepalnym i nietopliwym, dla porównania, temperatura topnienia PE-HD wynosi ok. 130 C, przy czym stali 1500 C. Powinniśmy o tym pamiętać przy wyborze materiałów instalacji, mając na względzie nasze późniejsze bezpieczeństwo.

 

Plusy i minusy wentylacji rozdzielczej opartej na rur flex:

+ możliwość układania przewodów w stropach, wylewkach, pod suchymi i mokrymi tynkami,

+ prosty montaż bez potrzeby stosowania specjalistycznych narzędzi,

+ dobre właściwości akustyczne,

palność instalacji

trudność czyszczenia

potrzebna duża ilość przewodów do wykonania instalacji

 

Który system jest lepszy? Spiro czy flex?

 

Każdy z systemów posiada zarówno swoje wady i zalety, dlatego każdy powinien dopasować system do architektury budynku i własnych priorytetów. Często stosuje się wentylacje wykonane po części z kanałów elastycznych i kanałów sztywnych. Mądre połączenie tych dwóch systemów pozwala wykonać trwałą instalację w zachowaniu przystępnego poziomu ceny.