Program Czyste Powietrze Plus

Rząd wprowadził nowy programu: Czyste Powietrze Plus. Do 79 000 PLN dofinansowania, a pieniądze jeszcze przed rozpoczęciem remontu. Wnioski od 15.07.22!

 

Minister Anna Moskwa ogłosiła nowy, ogólnopolski program dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, którzy wciąż mają stare piece węglowe. Jest to program Czyste Powietrze Plus o zakładanym budżecie 1,8 mld PLN.

 

Program Czyste Powietrze Plus – jakie zasady?

 

W programie Czyste Powietrze, pieniądze otrzymuje się do 30 dni po zakończeniu Inwestycji i przekazaniu wniosku z odpowiednimi dokumentami. Natomiast w programie Czyste Powietrze Plus z prefinansowaniem wypłata części pieniędzy następuje jeszcze przed rozpoczęciem prac remontowych. Z wyprzedzeniem będzie można otrzymać do 50 proc. maksymalnej możliwej kwoty dotacji. Dodatkowo zwiększono kwoty dofinansowań do aż 79 000 PLN.  

 

  • Prefinansowanie obejmuje wypłatę:
    *zaliczki – maksymalnie do wysokości 50 % przyznanej dotacji przypadającej na dany zakres przedsięwzięcia zawarty w danej umowie beneficjenta z wykonawcą, przy czym suma wszystkich wypłaconych zaliczek nie może przekroczyć 50 % maksymalnej kwoty dotacji na realizację przedsięwzięcia wynikającej z wniosku o dofinansowanie,
    *pozostałej części dofinansowania przypadającego na dany zakres przedsięwzięcia zawarty w danej umowie/ umowach beneficjenta z wykonawcą, po zrealizowaniu zakresu tej umowy i złożeniu przez Beneficjenta wniosku.
  • Kwota dotacji w formie zaliczki zostanie wypłacona bezpośrednio na rachunek wykonawcy w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie wcześniej niż 14 dni przed datą rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy beneficjenta z wykonawcą.

 

Po złożeniu wniosku, rozpatrzenie nie powinno trwać dłużej niż 14 dni. Kolejne 14 dni zajmie wpłacenie transzy zaliczkowej – bezpośrednio na konto wykonawcy, jako część ustalonego wynagrodzenia. W ramach inwestycji można będzie podpisać umowy z 3 wykonawcami. Mogą one zostać dostarczone na etapie uzupełniania wniosku, na co wnioskodawca będzie miał 10 dni roboczych.

 

Po zakończeniu prac właściciel domu jednorodzinnego składa końcowy wniosek o płatność. Wniosek powinien zawierać ostateczną fakturę, protokół odbioru, który będzie dokumentował wykonanie całości prac oraz potwierdzenie uregulowania wkładu własnego przez beneficjanta. Rozpatrzenie tegoż wniosku o płatność przez właściwy terytorialnie WFOŚiG powinno nastąpić w ciągu 30 dni od daty złożenia dokumentów. Wraz z wypłatą pozostałych pieniędzy z dotacji.

 

Beneficjenci programu Czyste powietrze z prefinansowaniem

Co ważne z prefinansowania mogą skorzystać beneficjenci uprawnieni do podwyższonego oraz najwyższego poziomu dofinansowania zgodnie kolejno z drugą i trzecią częścią programu. Tj. poniżej:

Beneficjenci uprawnieni do PODWYŻSZONEGO dofinansowania z prefinansowaniem:

1. Beneficjenci to osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki:

1) są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;
2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
a) 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

2. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Beneficjenci uprawnieni do najwyższego dofinansowania z prefinansowaniem:

1. Beneficjenci to osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki:

1) są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;

2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

a) 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

b) 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

lub ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany (zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie).

2. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Beneficjenci uprawnieni do podstawowego dofinansowania:

Grupa beneficjentów zgodnie z programem podstawowym części pierwszej pozostaje bez zmian, tj.

  • Beneficjenci to osoby fizyczne, będące właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł.

W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł, dochody sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 100 000 zł.

TEJ GRUPIE PREFINANSOWANIE SIĘ NIE NALEŻY.

Jaki poziom dofinansowania przysługuje Tobie, sprawdź w kalkulatorze dotacji programu Czyste powietrze

Program Czyste Powietrze Plus – jak złożyć wniosek?

 

Dla uproszczenia i przyspieszenia procedury, wnioski będzie można składać wyłącznie za pośrednictwem generatora wniosków NFOŚiGW (GWD).

https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze

 

Istnieje kilka ścieżek podpisania wniosku:

  • elektronicznym profilem zaufanym;
  • wydruk wniosku z NFOŚiGW i nadesłanie pocztą;
  • przekazanie za pośrednictwem punktu informacyjno-konsultacyjnego w gminie;

Formularz wniosku o dofinansowanie zostanie poszerzony o dodatkowe warunki związane z prefinansowaniem, jeśli wnioskodawca zadeklaruje chęć skorzystania z niego.

 

Skontaktuj się z nami w celu wyceny dostawy i montażu pomp ciepła, fotowoltaiki i rekuperacji w ramach programu Czyste Powietrze Plus. W naszej ofercie komplementarnie pomożemy złożyć Ci wniosek. Będziemy również monitorować uzyskanie dotacji, tak, abyś nie musiał się o to martwić!

 

 

Program Czyste Powietrze – przypominamy zasady

 

Wg programu Czyste Powietrze – program priorytetowy – wersja obowiązująca od 25 stycznia 2022

Program jest dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Na co?

Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy. Ponadto przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Ile?

Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania

i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania i 69 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania.

 

Program Czyste Powietrze – intensywność dofinansowania

 

Do 45% kosztów kwalifikowalnych (max 25 000) za wymianę źródła ciepła na pompę ciepła, 30 000 na pompę ciepła z fotowoltaiką/rekuperacją, do 10 000 za instalację rekuperacji bez wymiany źródła ciepła. Skontaktuj się z nami! Abyśmy za darmo wykonali Ci wycenę i przeprowadzili przez proces otrzymania dofinansowania na pompy ciepła, fotowoltaikę i rekuperację.

 

Poniżej całościowa lista kosztów kwalifikowalnych programu:

 

1) do 100% faktycznie poniesionych kosztów audytu energetycznego,

2) do 50% faktycznie poniesionych kosztów podłączenia do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem,  

3) do 50% faktycznie poniesionych kosztów zakupu i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej,

4) do 45% faktycznie poniesionych kosztów zakupu i montażu pompy ciepła typu powietrze-woda oraz gruntowej pompy ciepła, o podwyższonej klasie efektywności energetycznej (minimum A++) do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (dalej cwu),

5) do 45% faktycznie poniesionych kosztów zakupu i montażu kotła na pellet drzewny o obniżonej emisyjności cząstek stałych o wartości ≤ 20 mg/m3 ,

6) do 45% faktycznie poniesionych kosztów zakupu i montażu kotłowni gazowej,

7) do 30% faktycznie poniesionych kosztów na pozostałe pozycje Załącznika nr 2 do Programu,

 

 

Lecz w każdym przypadku nie więcej niż wskazano w poniższej tabeli:

[Rodzaje przedsięwzięć oraz maksymalna kwota dotacji]

 

 

Maksymalne kwoty dotacji opisane w powyższej tabeli nie sumują się oraz ustalone są dla istniejącego12 budynku/lokalu mieszkalnego. (Do dofinansowania nie kwalifikuje się kosztów poniesionych przed oddaniem do użytkowania budynku/lokalu mieszkalnego).